KNF zakazała sprzedaży niektórych polis z funduszem inwestycyjnym

2021-08-01 18:22
ubezpieczenie samochodu, polisa
Autor: Skoda

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała sprzedaży polis z funduszem inwestycyjnym, jeśli w umowie ubezpieczenia zostały zapisane zbyt wysokie opłaty lub jeśli fundusz miałby inwestować w instrumenty, podlegające umorzeniu – poinformowała KNF w czwartkowym komunikacie.

Jak napisano w czwartkowym komunikacie, Komisja Nadzoru Finansowego 15 lipca 2021 roku jednogłośnie zakazała „wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie”, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zakazana jest sprzedaż polis z UFK, które spełniają co najmniej dwa kryteria.

 „Dla których średni zwrot jest niższy niż 50 proc. stopy procentowej dla określonego w decyzji okresu według odpowiedniej struktury terminowej stopy wolnej od ryzyka (dalej jako: kryterium 1) lub w przypadku których określone w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zasady i ograniczenia inwestycyjne nie zapewniają, aby środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie były lokowane w instrumenty contingent convertibles2 (dalej jako: kryterium 2)” – napisano w komunikacie KNF.

 Jak wyjaśnił nadzór finansowy, instrumenty „contingent convertibles to obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane lub inne instrumenty i umowy”, które w określonym w wypadku podlegają albo umorzeniu (w całości lub w części) albo w przypadku których może dojść do umorzenia (także w całości lub w części) ewentualnie może dojść do wstrzymania ich wypłaty na czas nieoznaczony. Kluczowe jest to, że „te obligacje kapitałowe, pożyczki podporządkowane, instrumenty lub umowy są emitowane lub zawierane przez dłużnika w celu ich zakwalifikowania lub już zostały zakwalifikowane do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”.

 Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że dzięki zakazowi sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, spełniających pierwsze z kryteriów, klienci zyskają dzięki zwiększeniu wartości zwrotu z komponentu inwestycyjnego dzięki obniżeniu poziomu opłat i innych kosztów potrącanych ze środków powierzanych zakładowi ubezpieczeń do zarządzania w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 „Kryterium 1 w swej konstrukcji ma zapobiegać obserwowanej przez UKNF niskiej wartości dla klientów umów ubezpieczenia z UFK w Polsce, w szczególności z uwagi na niski albo ujemny poziom efektywnej stopy zwrotu realizowanej na rzecz klientów, a także z uwagi na wysoki poziom opłat pobieranych w ramach tych umów. Powyższe skutkuje zaburzeniem równowagi pomiędzy wartością produktu dla klientów, a poziomem marży generowanej przez zakład ubezpieczeń. Problem zaburzenia tej równowagi nie dotyczy wyłącznie rynku polskiego, niemniej jednak na rynku polskim skala zjawiska, jakim jest niska wartość generowana dla klientów, jest wysoka na tle innych państw europejskich, w których oferowane są umowy ubezpieczenia z UFK (…)” – napisano w komunikacie KNF.

Najnowsze